สังฆมณฑลเชียงราย

ค่ายศีลศักดิ์สิทธิ์

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย ได้จัดกิจกรรมค่ายศีลศักดิ์สิทธิ์ขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 25 มีนาคม 2566 โดยมีเด็กๆ ชนเผ่าอาข่า จากหมู่บ้านต่างๆ ในเขตอาสนวิหาร ที่มาเรียนคำสอน มีจำนวนทั้งสิ้น 224 คน แยกตามกลุ่มได้ดังนี้
– พี่เลี้ยง 38 คน
– มาเซอร์ 3 คน
– บราเดอร์ 3 คน
– สล่า ผู้นำสวด
– ชาวอาข่า 3 คน
– พระสงฆ์ 5 องค์

 

แบ่งปันบทความนี้