สังฆมณฑลเชียงราย

จัดอบรม เรื่อง สิทธิแรงงานและการป้องกันการค้ามนุษย์

แบ่งปันบทความนี้

ในวันที่ 24 มิ.ย. 2023 (วัดพระหฤทัย สนามบิน) คุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ ร่วมกับ คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ จัดอบรม เรื่อง สิทธิแรงงานและการป้องกันการค้ามนุษย์ ให้กับสัตบุรุษ

blank