สังฆมณฑลเชียงราย

ตารางเวลาวันใบเบิ้ลเกมส์

แบ่งปันบทความนี้

ตารางเวลาวันใบเบิ้ลเกมส์ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2023

ณ อาสนวิหารแม่พระทรงบังเกิด และบริเวณโรงเรียนสันติวิทยา เชียงราย