สังฆมณฑลเชียงราย

ที่อยู่

วัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟ ปางริมกรณ์

456 ม.10 บ้านปางริมกรณ์ ต.ห้วยชมภู