สังฆมณฑลเชียงราย

ที่อยู่

วัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร

56 หมู่ 8 ต.ท่าสุด อ.เมือง
จ.เชียงราย 57100
โทร.089-045-4156