สังฆมณฑลเชียงราย

ที่อยู่

วัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร แพร่

131 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
54000