สังฆมณฑลเชียงราย

ที่อยู่

วัดพระกุมารเยซู เวียงแก่น

294 ม.7 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย 57310
โทร.053-608-190