สังฆมณฑลเชียงราย

ที่อยู่

วัดพระตรีเอกภาพและนักบุญยอห์น ปอล ที่2 เทอดไทย

8 ม.11 ต.แม่สลองใน อ.แม้ฟ้าหลวง จ.เชียงราย