สังฆมณฑลเชียงราย

ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลเชียงราย จัดอบรม “พัฒนาศักภาพด้านการเขียนโครงการทุนภายในประเทศ”

ฝ่ายสังคม สังฆมณฑลเชียงราย Caritas Chiangrai

         เมื่อระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลเชียงราย จัดอบรม “พัฒนาศักภาพด้านการเขียนโครงการทุนภายในประเทศ” ณ Something Rice Workshop & Cafe 136 หมู่ 12 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย มีผู้นำ/แกนนำพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาสังคมในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะผู้อยู่ในโครงสร้างสภาอภิบาล, พลมารี, วินเซนต์เดอปอล หรือองค์กรฆราวาส ตลอดจนผู้ที่เป็น อสม, อบต, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครเพื่อสังคม/กลุ่มจิตอาสา ในพื้นที่สังฆมณฑลเชียงราย เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักแหล่งทุนไทย รู้เงื่อนไขการเข้าถึงแหล่งทุน และเข้าใจรูปแบบการจัดทำโครงการ เพิ่มทักษะค้นหา วิเคราะห์ปัญหาเชิงสังคมในพื้นที่ และออกแบบพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำความรู้จัก และสร้างเครือข่ายร่วมมือกันในการพัฒนาโครงการเพื่อประโยชน์ในระดับพื้นที่สังฆมณฑลเชียงรายและพระศาสนจักรคาทอลิกไทยในภาพรวมต่อไป

แบ่งปันบทความนี้