สังฆมณฑลเชียงราย

เชียงใหม่บวชพระสงฆ์ใหม่ 4 องค์

        โอกาสฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ประจำปี ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2023 โดยปีนี้ได้จัดเป็นสองวัน คือวันที่ 16 มิถุนายน 2023 เป็นการจัดฉลองสมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้า เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณในเวลา 19.00 น. โดยได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้า ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธาน ส่วนในวันที่ 17 มิถุนายน 2023 เวลา 10.00 น. เป็นพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่จำนวน 4 องค์ด้วยกัน ประกอบด้วยคุณพ่อ เปาโล วุฒิชัย ก่อไพบูลย์ถาวร สังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นสัตบุรุษวัดวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน คุณพ่อยอห์นบอสโก เรืองเดช สมบูรณ์พูนเพิ่ม (M.Id) สัตบุรุษเขตวัดนักบุญปาตริก แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สังกัดคคณะอิเดินเตส คุณพ่อเปโตร พิเชษฐ์ วิจุณวายุ สัตบุรุษเขตวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม และคุณพ่อมัทธิว ภานุพันธ์ สายชลศรีจินดา สัตบุรุษเขตวัดนักบุญยอห์นอัครสาวก แม่เหาะ สังกัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม
        โอกาสนี้นอกจากมีพระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีแล้ว ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา และพระคุณเจ้ายอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย ได้มาร่วมในพิธีด้วย พร้อมทั้งยังมีเจ้าคณะใหญ่ของคณะเบธาราม และเจ้าคณะคณะอิเดนเตส กับบรรดาคุณพ่อคณะเบธารามที่มาร่วมสมัชชาใหญ่ของคณะ และพระสงฆ์ นักบวช และพี่น้องสัตบุรุษจากเขตวัดทั้งพื้นราบและบนดอยมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา
เขียนข่าว

แบ่งปันบทความนี้