สังฆมณฑลเชียงราย

โปรดศีลล้างบาปในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2023 (วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์) คืนตื่นเฝ้าปัสกา เสกไฟ เสกน้ำ ในพิธีบูชาขอบพระคุณ บิชอป ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ได้โปรดศีลล้างบาปให้แก่สัตบุรุษ จำนวน 9 คน ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานพระพรให้แก่พวกเขาด้วยเทอญ

แบ่งปันบทความนี้