สังฆมณฑลเชียงราย

วันสตรีสากล

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม สังฆมณฑลเชียงราย นำแผนกสตรีเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ณ หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย โดยภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรแก่กลุ่มสตรีที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ นอกจากนี้ทางคณะยังได้เดินทางเยี่ยมชมผลงานของกลุ่มสตรี เช่นการปลูกผักปลอดสารเคมี และมีการเข้าเยี่ยมดูแลผู้ป่วยติดเตียง อีกด้วย