สังฆมณฑลเชียงราย

วัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย

          คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม สังฆมณฑลเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย ฝีกสอนการอ่าน เขียน และพูดภาษาไทย ให้กับชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์และแรงงานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านศรีวิเชียร ต.ท่าสุด อ.เมือง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก อาจาย์ เซซีลีอา กัญทิมา กะสิประกอบ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นจิตอาสาผู้ฝึกสอนในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาไทย ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจภาษาและวัฒนธรรมไทย 2.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจบริบทการสื่อสารทางภาษา และวัฒนธรรมไทย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 3.เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในชุมชนโดยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลาง 4.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 5.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม 6. “ภาษาไทย” สะพานแห่งรักและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะมีจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ วัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร โดยมีผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ทั้งเด็ก […]