สังฆมณฑลเชียงราย

เด็กที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ คือ ตัวแทนของแต่ละองค์กรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Bible Games ครั้งที่แล้ว