สังฆมณฑลเชียงราย

หลังจากการศึกษาหนังสือปฐมกาล แผนกพระคัมภีร์จัดกิจกรรม Bible Games online ในวันที่ 11 และ 18 มิถุนายน 2022 สำหรับเด็กระดับประถมศึกษา ป4-ป6