สังฆมณฑลเชียงราย

ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลเชียงราย จัดอบรม “พัฒนาศักภาพด้านการเขียนโครงการทุนภายในประเทศ”

ฝ่ายสังคม สังฆมณฑลเชียงราย Caritas Chiangrai          เมื่อระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลเชียงราย จัดอบรม “พัฒนาศักภาพด้านการเขียนโครงการทุนภายในประเทศ” ณ Something Rice Workshop & Cafe 136 หมู่ 12 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย มีผู้นำ/แกนนำพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาสังคมในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะผู้อยู่ในโครงสร้างสภาอภิบาล, พลมารี, วินเซนต์เดอปอล หรือองค์กรฆราวาส ตลอดจนผู้ที่เป็น อสม, อบต, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครเพื่อสังคม/กลุ่มจิตอาสา ในพื้นที่สังฆมณฑลเชียงราย เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักแหล่งทุนไทย รู้เงื่อนไขการเข้าถึงแหล่งทุน และเข้าใจรูปแบบการจัดทำโครงการ เพิ่มทักษะค้นหา วิเคราะห์ปัญหาเชิงสังคมในพื้นที่ และออกแบบพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำความรู้จัก และสร้างเครือข่ายร่วมมือกันในการพัฒนาโครงการเพื่อประโยชน์ในระดับพื้นที่สังฆมณฑลเชียงรายและพระศาสนจักรคาทอลิกไทยในภาพรวมต่อไป

วัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียรจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ

blank

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.2567 วัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียร โดยคุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุขึ้น มีผู้สูงอายุ เยาวชนและชาวบ้านในพื้นที่บ้านศรีวิเชียรและวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านท่ากอซ้อ เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดพิธีสมรสตามพิธีทางศาสนาคริสต์ให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน 3 คู่ จากนั้นได้มีพีธีรดน้ำขอพรรูปปั้นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นการจัดพิธีเพื่อให้สอดคล้องกับเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาทางกลุ่มผู้สูงอายุวัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียร ได้จัดการแสดงเต้นรำเพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้แก่คู่แต่งงานผู้สูงอายุทั้ง 3 คู่ อีกด้วย นอกจากนี้ทางกลุ่มเยาวชนวัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างความสนุกสนานให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมในกิจกรรรมครั้งนี้ หลังจากนั้นได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามเนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมต่างๆดังกล่าวแล้ว กลุ่มผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันเป็นการปิดท้ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุในครั้งนี้ ด้วยบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่นของพระเจ้า ที่มีต่อผู้สูงวัยเหนืออื่นใด เพราะท่านคือผู้เปี่ยมด้วยคุณค่า ใจเมตตาต่อบุตรหลานเปรียบเป็นต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านที่งดงาม