สังฆมณฑลเชียงราย

ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลเชียงราย จัดอบรม “พัฒนาศักภาพด้านการเขียนโครงการทุนภายในประเทศ”

ฝ่ายสังคม สังฆมณฑลเชียงราย Caritas Chiangrai          เมื่อระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลเชียงราย จัดอบรม “พัฒนาศักภาพด้านการเขียนโครงการทุนภายในประเทศ” ณ Something Rice Workshop & Cafe 136 หมู่ 12 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย มีผู้นำ/แกนนำพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาสังคมในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะผู้อยู่ในโครงสร้างสภาอภิบาล, พลมารี, วินเซนต์เดอปอล หรือองค์กรฆราวาส ตลอดจนผู้ที่เป็น อสม, อบต, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครเพื่อสังคม/กลุ่มจิตอาสา ในพื้นที่สังฆมณฑลเชียงราย เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักแหล่งทุนไทย รู้เงื่อนไขการเข้าถึงแหล่งทุน และเข้าใจรูปแบบการจัดทำโครงการ เพิ่มทักษะค้นหา วิเคราะห์ปัญหาเชิงสังคมในพื้นที่ และออกแบบพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำความรู้จัก และสร้างเครือข่ายร่วมมือกันในการพัฒนาโครงการเพื่อประโยชน์ในระดับพื้นที่สังฆมณฑลเชียงรายและพระศาสนจักรคาทอลิกไทยในภาพรวมต่อไป

วัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียรจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ

blank

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.2567 วัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียร โดยคุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุขึ้น มีผู้สูงอายุ เยาวชนและชาวบ้านในพื้นที่บ้านศรีวิเชียรและวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านท่ากอซ้อ เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดพิธีสมรสตามพิธีทางศาสนาคริสต์ให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน 3 คู่ จากนั้นได้มีพีธีรดน้ำขอพรรูปปั้นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นการจัดพิธีเพื่อให้สอดคล้องกับเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาทางกลุ่มผู้สูงอายุวัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียร ได้จัดการแสดงเต้นรำเพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้แก่คู่แต่งงานผู้สูงอายุทั้ง 3 คู่ อีกด้วย นอกจากนี้ทางกลุ่มเยาวชนวัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างความสนุกสนานให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมในกิจกรรรมครั้งนี้ หลังจากนั้นได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามเนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมต่างๆดังกล่าวแล้ว กลุ่มผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันเป็นการปิดท้ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุในครั้งนี้ ด้วยบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่นของพระเจ้า ที่มีต่อผู้สูงวัยเหนืออื่นใด เพราะท่านคือผู้เปี่ยมด้วยคุณค่า ใจเมตตาต่อบุตรหลานเปรียบเป็นต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านที่งดงาม

วัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย

blank

          คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม สังฆมณฑลเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย ฝีกสอนการอ่าน เขียน และพูดภาษาไทย ให้กับชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์และแรงงานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านศรีวิเชียร ต.ท่าสุด อ.เมือง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก อาจาย์ เซซีลีอา กัญทิมา กะสิประกอบ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นจิตอาสาผู้ฝึกสอนในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาไทย ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจภาษาและวัฒนธรรมไทย 2.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจบริบทการสื่อสารทางภาษา และวัฒนธรรมไทย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 3.เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในชุมชนโดยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลาง 4.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 5.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม 6. “ภาษาไทย” สะพานแห่งรักและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะมีจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ วัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร โดยมีผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ทั้งเด็ก […]

“ธรรมทูตไทย” กับ “งานอภิบาลดูแล” ชาวไทยในไต้หวัน02 Copy Copy

ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ทุกคนที่ตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนไปทำงานยังต่างแดน หรือเลือกเริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศที่ไม่ใช่มาตุภูมิ อาจเกิดความรู้สึกว้าเหว่ เหงาหงอย ไร้ที่พึ่งพิงทางจิตใจ จนนำไปสู่การหาทางออก โดยวิธีการหาหลักยึดเหนี่ยวที่แตกต่างกันออกไป บ้างก็ท่องเที่ยว บ้างก็กินดื่ม บ้างก็หันหน้าเข้าหาศาสนา ฯลฯ สำหรับสิ่งที่ธรรมทูตไทยในไต้หวันได้พยายามทำในขณะนี้ คือ การออกเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวไทยในไต้หวัน โดยไม่แบ่งแยกศาสนา ภูมิภาค วัฒนธรรม ชนเผ่า เรียกว่า “ขอแค่เป็นคนไทยพ่อก็ดีใจแล้ว” ไม่ว่าจะอยู่เหนือ-ใต้-ออก-ตก พยายามไปจะไปเยี่ยมให้ได้ทั้งหมด ซึ่งหากการเดินทางเป็นอุปสรรค ก็เลือกที่จะใช้สื่อออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเข้ามาช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์ต่องานอภิบาลอย่างสูงสุด หลังจากได้เยี่ยมเยียนทำความรู้จัก ไม่ว่าจะผ่านทางพบปะหน้าต่อหน้า หรือผ่านทางออนไลน์เสร็จแล้ว จึงได้เริ่มทำการรวบรวมกลุ่ม ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็นดังต่อไปนี้ กลุ่มคาทอลิกไทยในไต้หวัน ได้แก่ พี่น้องที่นับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกที่อยู่ในไต้หวัน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม เช่น บางคนมาทำงาน บางคนมาเรียน บางคนย้ายมาอยู่ไต้หวัน ซึ่งจะมีการสวดออนไลน์ด้วยกันทุกค่ำวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ใช้รูปแบบการอ่านพระวาจาประจำวันและแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่กัน และมีจัดมิสซาภาษาไทยในบางโอกาสที่สำคัญ เช่น คริสต์มาส และปัสกา เป็นต้น เป็นพิเศษในช่วงสถานการณ์โควิดระบาด ทำให้บางคนไม่สะดวกไปวัดในวันอาทิตย์ จึงได้ทำการนำศีลมหาสนิทไปส่งให้ผู้ที่มีความประสงค์จะรับศีลมหาสนิท และอีกเรื่องที่น่าชื่นชมยินดี คือ […]

“ธรรมทูตไทย” กับ “งานอภิบาลดูแล” ชาวไทยในไต้หวัน02 Copy

ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ทุกคนที่ตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนไปทำงานยังต่างแดน หรือเลือกเริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศที่ไม่ใช่มาตุภูมิ อาจเกิดความรู้สึกว้าเหว่ เหงาหงอย ไร้ที่พึ่งพิงทางจิตใจ จนนำไปสู่การหาทางออก โดยวิธีการหาหลักยึดเหนี่ยวที่แตกต่างกันออกไป บ้างก็ท่องเที่ยว บ้างก็กินดื่ม บ้างก็หันหน้าเข้าหาศาสนา ฯลฯ สำหรับสิ่งที่ธรรมทูตไทยในไต้หวันได้พยายามทำในขณะนี้ คือ การออกเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวไทยในไต้หวัน โดยไม่แบ่งแยกศาสนา ภูมิภาค วัฒนธรรม ชนเผ่า เรียกว่า “ขอแค่เป็นคนไทยพ่อก็ดีใจแล้ว” ไม่ว่าจะอยู่เหนือ-ใต้-ออก-ตก พยายามไปจะไปเยี่ยมให้ได้ทั้งหมด ซึ่งหากการเดินทางเป็นอุปสรรค ก็เลือกที่จะใช้สื่อออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเข้ามาช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์ต่องานอภิบาลอย่างสูงสุด หลังจากได้เยี่ยมเยียนทำความรู้จัก ไม่ว่าจะผ่านทางพบปะหน้าต่อหน้า หรือผ่านทางออนไลน์เสร็จแล้ว จึงได้เริ่มทำการรวบรวมกลุ่ม ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็นดังต่อไปนี้ กลุ่มคาทอลิกไทยในไต้หวัน ได้แก่ พี่น้องที่นับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกที่อยู่ในไต้หวัน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม เช่น บางคนมาทำงาน บางคนมาเรียน บางคนย้ายมาอยู่ไต้หวัน ซึ่งจะมีการสวดออนไลน์ด้วยกันทุกค่ำวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ใช้รูปแบบการอ่านพระวาจาประจำวันและแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่กัน และมีจัดมิสซาภาษาไทยในบางโอกาสที่สำคัญ เช่น คริสต์มาส และปัสกา เป็นต้น เป็นพิเศษในช่วงสถานการณ์โควิดระบาด ทำให้บางคนไม่สะดวกไปวัดในวันอาทิตย์ จึงได้ทำการนำศีลมหาสนิทไปส่งให้ผู้ที่มีความประสงค์จะรับศีลมหาสนิท และอีกเรื่องที่น่าชื่นชมยินดี คือ […]

“ธรรมทูตไทย” กับ “งานอภิบาลดูแล” ชาวไทยในไต้หวัน02

ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ทุกคนที่ตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนไปทำงานยังต่างแดน หรือเลือกเริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศที่ไม่ใช่มาตุภูมิ อาจเกิดความรู้สึกว้าเหว่ เหงาหงอย ไร้ที่พึ่งพิงทางจิตใจ จนนำไปสู่การหาทางออก โดยวิธีการหาหลักยึดเหนี่ยวที่แตกต่างกันออกไป บ้างก็ท่องเที่ยว บ้างก็กินดื่ม บ้างก็หันหน้าเข้าหาศาสนา ฯลฯ สำหรับสิ่งที่ธรรมทูตไทยในไต้หวันได้พยายามทำในขณะนี้ คือ การออกเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวไทยในไต้หวัน โดยไม่แบ่งแยกศาสนา ภูมิภาค วัฒนธรรม ชนเผ่า เรียกว่า “ขอแค่เป็นคนไทยพ่อก็ดีใจแล้ว” ไม่ว่าจะอยู่เหนือ-ใต้-ออก-ตก พยายามไปจะไปเยี่ยมให้ได้ทั้งหมด ซึ่งหากการเดินทางเป็นอุปสรรค ก็เลือกที่จะใช้สื่อออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเข้ามาช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์ต่องานอภิบาลอย่างสูงสุด หลังจากได้เยี่ยมเยียนทำความรู้จัก ไม่ว่าจะผ่านทางพบปะหน้าต่อหน้า หรือผ่านทางออนไลน์เสร็จแล้ว จึงได้เริ่มทำการรวบรวมกลุ่ม ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็นดังต่อไปนี้ กลุ่มคาทอลิกไทยในไต้หวัน ได้แก่ พี่น้องที่นับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกที่อยู่ในไต้หวัน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม เช่น บางคนมาทำงาน บางคนมาเรียน บางคนย้ายมาอยู่ไต้หวัน ซึ่งจะมีการสวดออนไลน์ด้วยกันทุกค่ำวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ใช้รูปแบบการอ่านพระวาจาประจำวันและแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่กัน และมีจัดมิสซาภาษาไทยในบางโอกาสที่สำคัญ เช่น คริสต์มาส และปัสกา เป็นต้น เป็นพิเศษในช่วงสถานการณ์โควิดระบาด ทำให้บางคนไม่สะดวกไปวัดในวันอาทิตย์ จึงได้ทำการนำศีลมหาสนิทไปส่งให้ผู้ที่มีความประสงค์จะรับศีลมหาสนิท และอีกเรื่องที่น่าชื่นชมยินดี คือ […]

ร่วมพิธีบวชที่เชียงของ

วัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ เชียงของ จ.เชียงราย อยู่ห่างจากวัดแม่พระบังเกิด อ.เมือง ประมาณ 2 ชั่วโมง คุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม เป็นเจ้าอาวาส เป็นวัดของมิสซังเชียงราย แต่สมาชิกธรรมทูตไทยดูแล มีเด็กอยู่ในศูนย์ 50 คน . บิชอปวุฒิเลิศ แห่ล้อม บิชอป สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขมิสซังจันทบุรี ต้นสังกัดของ คุณพ่อ รติ พรหมเด่น มีบาทหลวงมาร่วม พิธี ประมาณ 50 คน ซิสเตอร์คณะรักกางเขน จันทบุรี คณะเซนต์ปอลฯ คณะพระญาณเอื้ออาทร สัตบุรุษจากวัดต่างๆที่ คุณพ่อรติ เคยฝึกทำงานอภิบาล – คุณพ่อธรรมทูตไทย 21 คนแล้ว – ขอบคุณคุณพ่อ อาเดรียอาโน เปโลซิน (ปีเม) อธิการ TMS ฉลอง 50 ปี ชีวิตสงฆ์ในเดือนนี้พอดี ขอบคุณพระ […]

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน และร่วมฉลองปัสกา ณ วัดนักบุญไมเคิล การิกอยส์

ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 9-17 สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทยได้ออกไปจัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน และร่วมฉลองปัสกา ณ วัดนักบุญไมเคิล การิกอยส์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยการนำของคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี ( พ่ออั๋น ) อธิการสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย ซึ่งพากเราได้สอนคำสอนแก่เด็กๆหลายกลุ่ม 1.กลุ่มเตรียมศีลล้างบาป 2.กลุ่มศีลล้างบาป 3.กลุ่มศีลอภัยบาป+ศีลมหาสนิท 4.กลุ่มศีลกำลัง+ศีลรื้อฟื้น ขอขอบคุณคุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง (เจ้าอาวาสในเวลานั้น) และขอบคุณคุณพ่อพัฒน์พงษ์ แซ่ฟรุ้ง (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส) ที่ได้ให้โอกาสพวกเราสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย ได้ฝึกงานอภิบาลต่างๆและได้ฝึกการจัดค่ายคำสอนสำหรับเด็กๆ ขอขอบคุณพี่น้องที่มีน้ำใจดีที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์และคำภาวนา ขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของท่าน