สังฆมณฑลเชียงราย

วัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย

          คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม สังฆมณฑลเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย ฝีกสอนการอ่าน เขียน และพูดภาษาไทย ให้กับชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์และแรงงานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านศรีวิเชียร ต.ท่าสุด อ.เมือง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก อาจาย์ เซซีลีอา กัญทิมา กะสิประกอบ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นจิตอาสาผู้ฝึกสอนในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาไทย ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจภาษาและวัฒนธรรมไทย
2.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจบริบทการสื่อสารทางภาษา และวัฒนธรรมไทย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
3.เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในชุมชนโดยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลาง
4.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
5.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
6. “ภาษาไทย” สะพานแห่งรักและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะมีจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ วัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร โดยมีผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank

แบ่งปันบทความนี้